Workshopok – Általános Szerződési Feltételek

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Lettin’Go Academy KFT.
A szolgáltató székhelye: 2364 Ócsa, Diófa utca 14.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: [email protected]
Adószáma: 23353251-2-13
Nyilvántartást bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36205210392
A tárhelyszolgáltató neve, címe: Rackhost Kft.

A Szolgáltató nem tagja szakmai érdekképviseleti szervnek és a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

2. Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató: a képzés szervezője, a nyilvántartásba vett felnőttképző.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét. Jelen esetben a felnőttképzési szerződés.

Résztvevő: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki részt kíván venni a Szolgáltató által szervezett képzésen.

3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit a weboldalán (hu.nikolett.com) teszi közzé vagy elektronikus levélben küldi el a képzésre jelentkező Résztvevők részére.
Amennyiben a Résztvevőnek nincsen internethez hozzáférése, akkor kérheti, hogy a képzés helyszínén egy nyomtatott példányba betekinthessen és arról másolatot készíthessen.

4. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Résztvevő jogait és kötelezettségeit, a felnőttképzésre szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályok érvényesek a Szolgáltató által szervezett képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés a részvétel utáni feltételek vagy meg nem jelenés esetén a lemondásra. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek
megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

A jelen Általános Szerződési Feltételekbizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró, felnőttképzésben Résztvevőkre vonatkoznak.

A Résztvevő, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a Szolgáltató honlapján nyilatkozattal tehet meg vagy ha ezt nem tudja, akkor kérheti az elektronikus levélben (email) történő megküldést, amelynek az elfogadását elektronikus levélben történő visszaigazolással teheti meg. Ha nincsen a Résztvevőnek internetes hozzáférése, akkor a képzés megkezdése előtt kérheti a helyszínen történő papíralapú betekintést, amelyet egy személyesen megtett nyilatkozattal fogad el.

Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint és a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban: Fktv.vhr.) alapján elkészített, a képzés megkezdésének napján hatályos, külön megkötésre kerülő felnőttképzési szerződés jön létre a Szolgáltató és a Résztvevő között.

Amennyiben a Szolgáltató a képzési díj átutalását, megfizetését megelőzően, szabályszerűen elküldi, illetőleg a Résztvevő részére rendelkezésre bocsátja a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a képzési díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Résztvevő az Általános Szerződési Feltételek és a felnőttképzési szerződés rendelkezéseit elfogadta.

5. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 8. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Résztvevőre és képzésre, függetlenül annak formájától (online és offline/személyes részvételű) vonatkozóan hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a jelentkezés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra. Ugyanez vonatkozik a felnőttképzési szerződés szövegére is.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: online és offline/személyes részvételű képzés foglalkozáson való részvétel.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, a jelentkezés elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a képzési díjat megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta, valamint a felnőttképzési szerződést megkötötte.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Amennyiben a Résztvevő nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket, valamint nem köti meg a felnőttképzési szerződést, akkor a Szolgáltatónak a hatályos jogszabályok alapján vissza kell utasítania a képzésben való részvételét.

6. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Résztvevő, valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, valamint a felnőttképzési szerződés megkötésével jön létre, amely dokumentumok meghatározzák mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés főszabály szerint elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Résztvevő a képzésre jelentkezik, a jelentkezését elküldi és azt a Szolgáltató visszaigazolja (konkrétan és kifejezetten elfogadja a Résztvevő jelentkezését, amelyet visszaigazol) a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett.

A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, egyéb ellehetetlenülés, a képzés elmaradása, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Résztvevővel, amennyiben a képzési díj megfizetése megtörtént.
A Résztvevő kérheti egy másik időpontba való átírását az elszámolás/visszautalás helyett.

Az elektronikus úton kötött szerződések írásban megkötött szerződésnek minősülnek.

A Szolgáltató a képzés tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről előre meghirdetetten, Facebookon, weboldalán, valamint az Instagramon ad tájékoztatást, valamint amennyiben a képzés online módon történik, a hozzáférési felületről elektronikus levélben ad tájékoztatást a Résztvevők számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, azonban törekszik ezek minimalizálására.

A Résztvevő a jelentkezés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után. Amennyiben a Résztvevő a felnőttképzési szerződést is megköti, akkor a képzésre jelentkezése kifejezett kinyilvánítása annak, hogy a képzésen részt kíván venni, annak a képzési díját be kívánja fizetni.

A jelentkezés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel (email) visszaigazolja a jelentkezést és tájékoztatja a Résztvevőt a képzési díj megfizetésével kapcsolatos információkról.

A Szolgáltató vállalja, hogy a képzés megkezdését megelőzően a Résztvevő számára legalább három munkanapot biztosít a képzési program megismerésére és ezen időszak alatt a Résztvevő a képzésen való részvételi szándékáról lemondhat díjfizetési kötelezettség nélkül.

A Szolgáltató jogosult a Résztvevőt a képzésben való részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését. (A kérdések feltevése nem számít zavarásnak.)

Amennyiben a jelentkezés megérkezését visszaigazoló e-mail a Résztvevőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.

A Résztvevő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a felnőttképzési szerződést is megköti, akkor az abban foglalt feltételek is vonatkoznak rá.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja a jelentkezéseket, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

Résztvevő a jelentkezés során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Résztvevő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

Amennyiben a Résztvevő más adataival jelentkezik a képzésre és befizeti a képzési díjat, majd a képzésen részt is vesz, akkor bár a szerződés főszabály nélkül a benne szereplő adataival semmit, azonban a képzési díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Résztvevő számára a jelentkezés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

7. Képzési díj:

A szolgáltatások igénybevételéért a Résztvevő képzési díj fizetésére köteles. A képzési díj a
weboldalon, a képzésről szóló hirdetésekben, elektronikus levelezésben (email) kerül feltüntetésre.

A feltüntetett képzési díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint.

A képzési díjak az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napján ÁFA mentesek, azonban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az ÁFA körbe kerül, akkor a képzési díjakat az ÁFÁ-val növelt összeggel adja meg.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a képzési díj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon, vagy a hirdetésben vagy az elektronikus levélben (emailben). Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Résztvevőt egyeztetés céljából. Az ilyen jelentkezéseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a
képzési díjakat pontosan tüntesse fel. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A Résztvevő elfogadja, hogy a képzési díj összegéről kiállított díjbekérőt és számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a díjbekérő elektronikus úton kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák.
Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

Amennyiben a Résztvevő helytelen elektronikus levelezési címet ad meg vagy nem tekinti
meg a levelezését, akkor a Szolgáltató nem vállal ezekért felelősséget.

8. Fizetési és lemondási feltételek:

A képzési díjat a Résztvevő vagy

 • átutalással (előre utalással) fizeti meg Szolgáltató részére, a képzés megkezdése előtt, amelyről az utalás napján a Szolgáltató számlát küld vagy
 • Paypalon, az ott megjelölt feltételek alapján, amelynél a Szolgáltató a képzési díjon felül a PayPal költségeinek a fedezésére 5%-ot felszámít, amely emelt összegről a képzési díj beérkezésének a napján a Szolgáltató számlát küld vagy
 • a képzés helyszínén készpénzben kerül megfizetésre, amelyről a Szolgáltató a helyszínen állít ki számlát.

A képzésen való részvétel feltétele a képzési díj Szolgáltató bankszámlájára vagy PayPal rendszeren keresztül történő beérkezése vagy a helyszínen készpénzben való megfizetése.

Előre utalással történő fizetés: a Résztvevő a Szolgáltató bankszámlájára utalja vagy a PayPal rendszeren keresztül megküldi a képzési díj összegét. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően válik jogosulttá a Résztvevő a képzésen való részvételre.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Résztvevő főszabály szerint jogosult a képzésen való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül, azonban amennyiben a Résztvevő a képzésből kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, akkor tudomásul veszi, hogy a képzés díja nem kerül visszafizetésre. Ugyanígy nem kerül visszafizetésre a képzés díja a képzés 24 órán belüli lemondása esetén sem.

A képzés megkezdése után, illetőleg a képzés elvégzése után a Résztvevő kizárólag jogos indokok alapján kérheti vissza a képzési díjat. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Résztvevő reklamációját ügyvéddel egyeztesse. A Szolgáltató törekszik a békés úton való megegyezésre, amennyiben a Résztvevő ebben partner.

Amennyiben a jelentkezés és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, valamint a felnőttképzési szerződés megkötése után a képzési díj átutalással való megfizetése esetén, a befizetése nem történik meg a képzés megkezdésétől számított 48 órával előbb, a Szolgáltató küld egy értesítést a Résztvevőnek, majd ha a képzési díj nem érkezik meg 24 órával a képzés megkezdése előtt és a Résztvevő nem jelzi a képzésen való részvételét, valamint azt, hogy a képzés megkezdése előtt rendezi a képzési díjat készpénzben, akkor a Szolgáltató automatikusan törli a Résztvevő jelentkezését.

Ha a lemondásra a fenti feltételek kivételével kerül sor, akkor a Szolgáltató a képzési díj teljes összegét visszautalja a Résztvevő bankszámlájára.

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza.

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár a képzés egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt.

9. Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele:

A teljesítés időpontja a képzés megtartásának időpontja.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Résztvevő érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a képzésen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

A képzésen elhangzott információk nem minősülnek pszichológiai terápiának, tanácsadásnak és nem is helyettesítik azt. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás helyzetek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Résztvevőnek igazolt mentális problémája van, akkor a képzésen kizárólag orvosi engedéllyel vehet részt, azt igazolnia szükséges. Amennyiben a Résztvevő ezt eltitkolja a Szolgáltató elől és ebből valamilyen problémája adódik vagy úgy érzi, hogy problémája van, akkor a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Résztvevő cselekedeteiért.

A Résztvevők kizárólag a Szolgáltató és a többi Résztvevő előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni a képzés során.

Résztvevő tudomásul veszi azt is, hogy a képzés során, vagy azt követően a Szolgáltató által átadott dokumentumokat, információkat nem jogosult harmadik személyek számára továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni.

11. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Résztvevőt, hogy amennyiben a Résztvevő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Résztvevő lakóhelye szerinti illetőségű
Békéltető Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Résztvevő:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail címe: [email protected]
Telefonja: 06 (1) 488 21 31

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Résztvevő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Résztvevő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Résztvevőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Résztvevő hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása a Résztvevő kérelmére indul. A kérelem beadásával kapcsolatosan a békéltető testület honlapján vagy a megadott elérhetőségeken vagy a Résztvevő lakhelyéhez közel eső testület elérhetőségein lehet tájékozódni.

Amennyiben a Résztvevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

A Résztvevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. Vegyes és záró rendelkezések:

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

13. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
  részletes szabályairól;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-
  szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
  adóról.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 8. napján lépnek hatályba, az ezt
követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.

Jelen ÁSZF-re vonatkozó összes jogot fenntartja a szerzője.

Amennyiben a jogi szövegek elkészítésére igény van, akkor a kapcsolatot dr. Nagy Zsuzsanna ügyvéddel az [email protected] címen vehetik fel.